Convenis col·lectius

BOE

  • Resolució de 21 de juliol de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord parcial del Conveni col·lectiu de la Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-9004.pdf

  • Resolució de 27 de juliol de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal per al comerç de distribuïdors d'especialitats i productes farmacèutics. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/10/pdfs/BOE-A-2020-9482.pdf

  • Resolució de 29 de juliol de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la revisió salarial del VII Conveni col·lectiu general de sector de derivats del ciment. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9577.pdf

  • Resolució de 3 d'agost de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu nacional del cicle de comerç del paper i arts gràfiques 2019-2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9710.pdf

  • Resolució de 5 d'agost de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord relatiu a l'aplicació de l'article 24 del Conveni col·lectiu de sector de grans magatzems. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9712.pdf

  • Resolució de 12 d'agost de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de pròrroga d'ultraactivitat del Conveni col·lectiu de caixes i entitats financeres d'estalvi. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/19/pdfs/BOE-A-2020-9875.pdf

 

 DOGC

  • Conveni col·lectiu per al sector de serveis forestals de Catalunya, relatiu a les taules salarials 2020, 2021 i 2022 (codi de conveni núm. 79100045012013).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8217/1810968.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

  • RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2020 del Conveni col·lectiu de treball per al sector de tallers de tintoreria, despatxos a comissió, bugaderies d’autoservei i planxat de roba de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08004195011994). 

https://bop.diba.cat/temp/08_062020000163.pdf