Bases de cotització de la Seguretat Social per a l’any 2022

S'ha publicat al BOE l’Ordre PMC/244/2022, de 30 de març, per la que es desenvolupen les normes legals de cotització de la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2022.

 

RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

El límit màxim de la base de cotització al règim general serà, a partir de l’1 de gener de 2022, de 4.139,40 euros mensuals.

Des de l’1 de gener de 2022, la base mínima de cotització per a les contingències professionals i malaltia comuna serà l’equivalent a l’SMI vigent en cada moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual, sense que pugui ser inferior a 1.166,70 €.

 

Bases mínimes i màximes de cotització

Mensuals

Grup cotització

Mínimes Euros/mes

Màximes Euros/mes

1

1.629,30

4.139,40

2

1.351,20

4.139,40

3

1.175,40

4.139,40

4

1.166,70

4.139,40

5

1.166,70

4.139,40

6

1.166,70

4.139,40

7

1.166,70

4.139,40

Grup cotització

Mínimes Euros/mes

Màximes Euros/mes

8

38,89

137,98

9

38,89

137,98

10

38,89

137,98

11

38,89

137,98

 

  1. Tipus de cotització

Els tipus de cotització per contingències comuns i per hores extraordinàries seran els següents:

Contingència

Empresa

Persones Treballadores

Total

C. Comunes

23,6

4,7

28,3

Hores extres força major

12

2

14

Hores extres (No força major)

23,6

4,7

28,3

 

BASES I TIPUS DE COTITZACIÓ EN EL SISTEMA ESPECIAL PER A LES PERSONES TREBALLADORES DE LA LLAR, ESTABLERT EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

 

Tram

Retribució mensual incrementada amb la proporció de pagues extraordinàries

Euros/mes

Bases cotització

Euros/mes

1

Fins a 269,00

231

2

Des de 269,01 Fins a 418,00

379

3

Des de 418,01 Fins a 568,00

528

4

Des de 568,01 Fins a 718,00

677

5

Des de 718,01 Fins a 869,00

827

6

Des de 869,01 Fins a 1.017,00

976

7

Des de 1.017,01 Fins a 1.166,70

1.166,70

8

Des de 1.166,71 Fins a 1.273,00

1.220,00

9

Des de 1.273,01 Fins a 1.439,00

1.370,00

10

Des de 1.439,01

Retribució mensual

 

Durant l’any 2022, el tipus de cotització per contingències comunes, serà del 28,30%, sent el 23,60% a càrrec de l’ocupador i el 4,70% a càrrec de la persona treballadora. Per a les contingències professionals, s’aplicarà els tipus de tarifa de primes aprovades per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, sent la quota resultant a càrrec exclusiu de l’empresa.

Durant l’any 2022, serà aplicable una reducció d’un 20% a l’aportació empresarial a la Seguretat Social, a aquelles contractacions efectuades en aquest règim a partir del’1/02/12, sempre que la persona treballadora no hagués figurat en alta en el Règim especial de persones treballadores de la llar a temps complet pel mateix ocupador/a, dins del període comprès entre el 2 d’agost i el 31 de desembre de 2011.

Aquesta reducció de quotes s’ampliarà amb una bonificació fins a arribar al 45%, per a famílies nombroses, en els termes fixats en l’article 9 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció per a les famílies nombroses.

Aquesta reducció no és aplicable quan a les persones treballadores de la llar prestin serveis durant almenys 60 hores mensuals per ocupador/a.

 

RÈGIM ESPECIAL DE PERSONES TREBALLADORES PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS

Tipus de cotització obligatori (Total)

30,60%

Tipus de cotització per contingències comunes

28,30%

Tipus de cotització per CP (inclou 0,66% per IT i 0,64% per IP, mort i supervivència)

1,30%

Tipus de cotització per cessament de l’activitat

0,90%

Tipus de cotització per formació professional

0,10%

 

  1. Bases cotització

Base mínima

960,60 euros mensuals

Base màxima de cotització

4.139,40 euros mensuals

 

Persones treballadores autònomes que a 1 de gener de 2022, tinguin menys de 47 anys d’edat la base de cotització serà l’escollida per aquests dintre de les bases màximes i mínimes fixades. Igual elecció podran efectuar aquelles persones treballadores autònomes que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys, i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2021 hagi estat igual o superior a 2.077,80 euros mensuals, o que causin alta en aquest règim especial.

Persones treballadores autònomes que a 1 de gener de 2022 tinguin 47 anys d’edat si la seva base de cotització fos inferior a 2.077,80 euros mensuals, no podran escollir una base de quantia superior a 2.113,20 euros mensuals, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2022, el que produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, a conseqüència de la mort d’aquest, hagi hagut de posar-se al front del mateix i donar-se d’alta en aquest Règim especial amb 47 anys d’edat, en aquest cas no existirà limitació.

Persones treballadores autònomes que a 1 de gener de 2022 tinguin 48 anys o més anys la base de cotització serà la compresa entre les quanties de 1.035,90 i 2.113,20 euros mensuals, llevat que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, a conseqüència de la mort d’aquest, hagi hagut de posar-se al front del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d’edat, en aquest cas, l’elecció de bases està compresa entre les quanties de 960,60 i 2.113,20 euros mensuals.

Però, la persona treballadora autònoma que, amb anterioritat als 50 anys hagués cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la seguretat social 5 o més anys tindrà les següents quanties:

  1. Si la darrera base de cotització acreditada hagués estat igual o superior a 2.077,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 960,60 euros mensuals i 2.113,20 euros mensuals.
  2. Si la darrera base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.077,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 960,60 euros mensuals i l’import d’aquella, incrementada en un 1,70% amb el màxim de la base màxima de cotització.

Persones treballadores autònomes que simultàniament treballin per compte d’altri, i durant l’any 2022 cotitzin en règim de pluriactivitat per una quantia igual o superior a 13.822,06 euros, tindran dret a una devolució del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions ingressades superin aquesta quantia, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en l’esmentat règim especial a raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.

La devolució s’efectuarà d’ofici per la Tresoreria General de la seguretat social abans de l’1 de maig de 2022, amb excepció quan concorren les especialitats en la cotització que impedeixen efectuar-les en el termini o que resulti necessari en el règim especial.

Persones treballadores autònomes que en algun moment del 2021 i de forma simultània hagin tingut contractats al seu servei un nombre de persones treballadores per compte d’altri igual o superior a 10, la base mínima de cotització a partir de l’1 de gener de 2022 serà de 1.234,80 euros mensuals.

Aquesta mateixa base mínima de cotització serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2022 a les persones treballadores autònomes que estiguin enquadrats en aquest règim especial d’acord amb l’article 305.2.b) del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, exceptuant aquells que causin alta inicial en el mateix, durant els 12 primers mesos de la seva activitat, a comptar des de la data d’efectes de l’alta.

 

COTITZACIÓ PER DESOCUPACIÓ, FOGASA, FORMACIÓ PROFESSIONAL I CESSAMENT D’ACTIVITAT DE PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES:

La base de cotització per Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional en tots els règims de Seguretat Social que les tinguin cobertes, serà de la corresponent a la de contingències d’accidents de treball i malalties professionals.

La base de cotització per desocupació dels contractes de formació i aprenentatge i els de formació en alternança serà la base mínima corresponent a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals.

 

DESOCUPACIÓ

Tipus de cotització

Supòsits

Total: 7,05%

Empresa: 5,50%

Persones Treballadores: 1,55%

Contractes indefinits, inclosos a temps parcial i fixos discontinus.

 Contractes de durada determinada en modalitats de contractes formatius, de relleu i substitució.

Contractes amb persones treballadores i discapacitats no inferior al 33%, qualsevol que sigui la seva modalitat.

Total: 8,30%

Empresa: 6,70%

Persones Treballadores:

1,60%

Contractes de durada determinada a temps complet (exclosos els anteriors supòsits)

Total: 8,30%

Empresa: 6,70%

Persones Treballadores: 1,60%

Contractes de durada determinada a temps parcial.

 

El tipus de cotització al Fons de Garantia Salarial serà, durant el 2022, d’un 20% a càrrec exclusiu de l’empresa.

Per la seva part, el tipus de cotització per Formació Professional serà del 0,70% del qual un 0,10% és a càrrec de l’empleat i un 0,60% a càrrec de l’empresa.

 

COTITZACIÓ PER A CONTRACTES A TEMPS PARCIAL

La cotització a la Seguretat Social, desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació professional derivada dels contractes de treball a temps parcial s’efectuarà a raó de la remuneració efectivament percebuda en funció de les hores treballades en el mes que es consideri.

Per determinar la base de cotització per contingències d’accidents de treballs i malalties professionals, així com per desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació professional, es computarà, la remuneració corresponent a les hores extraordinàries motivades per força major realitzada. A partir de l’1 de gener de 2022, la base obtinguda no podrà ser superior a 4.139,40 ni inferior a 7,03 euros per hora treballada.

 

BASES MÍNIMES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES

Grup de cotització

Base mínima per hora / Euros

1

9,82

2

8,14

3

7,08

4

7,03

5

7,03

6

7,03

7

7,03

8

7,03

9

7,03

10

7,03

11

7,03

 

La base mínima mensual de cotització serà el resultat de multiplicar el nombre d’hores realment treballades per la base mínima horària.

 

BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ RESPECTE ALS SOCIS DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT, EN ELS SUPÒSITS DE CONTRACTES A TEMPS PARCIAL

Les bases de cotització per contingències comunes i professionals dels socis treballadors de cooperatives de treball associat que haguessin optat per estatuts, assimilar als socis treballadors a treballador per compte aliè, no podran ser inferior a les quanties següents:

Grup de cotització

base mínima mensual - Euros

1

733,20

2

540,50

3

470,20

4-11

466,70

 

COTITZACIÓ EN ELS CONTRACTES FORMATIUS EN ALTERNANÇA I DELS CONTRACTES DE FORMACIÓ I APRENENTATGE

Durant l’any 2022, la cotització a la Seguretat social i la resta de contingències protegides per les persones treballadores que hagin celebrat un contracte formatiu en alternança s’efectuarà d’acord amb els següents conceptes:

Tipus de cotització

Quantitat (quota única)

Contingències comunes

Empresari:   47,28 €

Persones treballadores: 9,43 €

Contingències professionals

Empresari:   6,51 €

Fons de Garantia Salarial

Empresari:   3,59 €

Desocupació

Base mínima AT/MP multiplicat per 7,05%, corresponent a :

Empresari: 5,5%

Persones treballadores: 1,55%

 

COTITZACIÓ EN SITUACIÓ D’ALTA SENSE REMUNERACIÓ

Quan el treballador mantingui l’alta en el Règim General de la Seguretat Social i continuï l’obligació de cotitzar conforme a lo establert en l’article 144.2 de la LGSS, es tindrà en compte, la base de cotització mínima corresponent al grup de la categoria professional. A efectes de cotització per contingències d’accident de treball i malaltia professional, la base mínima de cotització serà l’equivalent a l’SMI vigent en cada moment incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que rebi el treballador sense que pugui ser inferior a 1.166,70 euros mensuals.

COTITZACIÓ DELS ARTISTES

A partir de l’1 de gener de 2022, la base màxima de cotització per contingències comunes de totes les categories professionals dels artistes (article 32.3 del Reglament General Sobre Cotització i liquidació d’altres drets de la seguretat social) serà de 4.139,40 euros mensuals.

El topall màxim de les bases de cotització corresponents a les activitats realitzades per un/a artista, per a una o diverses empreses, tindran caràcter anual i es determinarà, elevant en còmput anual, la base mensual màxima senyalitzada.

Les bases de cotització a tenir en compte per a determinar la cotització dels artistes, prevista en l’article 32.5.b) del reglament esmentant, serà, a partir de l’1 de gener de 2022 i per a tots els grups de cotització, les següents.

Retribucions íntegres

Euros/dia

Fins a 469,00 euros.

275,00

Entre 469,01 i 843,00 euros.

347,00

Entre 843,01 i 1.410,00 euros.

470,20

Major de 1.410,00 euros.

466,70

 

La base mínima de cotització aplicable durant els períodes d’inactivitat dels artistes en els quals es mantingui voluntàriament la situació d’alta en el Règim General de la Seguretat Social serà la base mínima vigent en cada moment, per contingències comunes, corresponents al grup 7 dels grups de cotització.

El tipus de cotització aplicable serà de l’11,50 %.

 

COTITZACIÓ ADDICIONAL EN CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA

A partir de l’1 de gener de 2022, els contractes de durada determinada inferior a 30 dies tindran una cotització addicional de 27,53 euros a càrrec de l’empresa.

Aquesta cotització addicional no s’aplicarà als contractes que estiguin celebrats amb treballadors inclosos en el sistema especial per a les persones treballadores per compte aliena agraris, en el sistema especial per a les persones treballadores de la llar o en el règim especial de la mineria i el carbó, ni tampoc per als contractes de substitució.

 

COTITZACIÓ EN SITUACIÓ DE PLURIOCUPACIÓ

Quan el treballador estigui en situació de pluriocupació s’aplicaran les normes següents tant per a les contingències comunes com per a les contingències professionals:

El topall màxim de 4.139,40 es distribuirà entre totes les empreses en proporció a la remuneració abonada al treballador en cadascun d’elles.

El topall mínim serà l’establerta segons la categoria professional i es distribuirà de forma anàloga a l’assenyalada per al topall màxim.

Les direccions provincials de la TGSS o les seves administracions, d’ofici o a instància de la persona treballadora o empresa afectades, podran rectificar la distribució entre les diferents empreses.