La jubilació dels autònoms 2022: requisits, càlculs i com simular la teva prestació en seguretat social

A partir de gener del 2022 canvia l'edat legal de jubilació i el seu període mínim de cotització per poder accedir a la prestació de jubilació dels treballadors autònoms.

 

 

Actualment, els requisits per poder accedir a la pensió de jubilació per a les persones treballadores autònomes són dos; l’edat mínima exigida i els anys cotitzats.

Com a norma general, per accedir a la prestació de jubilació en aquest any 2022 es requereix que la persona beneficiària tingui cotitzats 15 anys, dels quals 2 anys han d’estar compresos dins dels últims 15 anys previstos a l’edat ordinària de jubilació.

 L'edat mínima general exigida aquest 2022 com a requisit per poder accedir a la prestació de jubilació de les persones treballadores autònomes amb el 100% de la pensió és de:

  • 65 anys si s'han cotitzat 37 anys i 6 mesos o més.
  • 66 anys i 2 mesos si s'han cotitzat menys de 37 anys i 6 mesos.

 

A més, l'edat mínima es pot rebaixar en persones treballadores que es trobin en situacions especials:

  • Jubilació anticipada per tenir la condició de mutualista
  • Jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista, “disposició final 12.2 de la Llei 27/2011”
  • Autònoms que treballen en aquells grups o activitats professionals que siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat.
  • Jubilació parcial
  • Jubilació de treballadors afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 45% o al 65%.

 

Respecte a la jubilació anticipada (persones treballadores que no es trobin en situacions especials) per a les persones treballadores autònomes en el 2022, a partir de la modificació de la LGSS mitjançant l’article 1 de la llei 21/2022, es pot anticipar, com a molt, dos anys abans d’arribar a l’edat ordinària de cotització anteriorment esmentada. També es modifica l’article 207 de la LGSS, introduint la necessitat d’acreditar un període mínim de cotització efectiva de 35 anys, dos dels quals han d’estar compresos en els 15 anys immediatament anteriors al moment del fet causant (art 205 LGSS). 

 En anticipar la jubilació, la pensió serà objecte d’una reducció que es farà d'acord amb uns trams determinats segons el quadre de l’article 207.2 i en l’article 1 de la llei 21/2021, de 28 de desembre.

 

Càlcul de la prestació econòmica

El període de còmput que es té en compte per calcular la prestació de jubilació ha augmentat fins als últims 25 anys de la vida laboral del treballador o treballadora des del fet causant, o, cosa que és equivalent, els últims 300 mesos de la seva vida laboral.

 La quantia de la prestació es determinarà sobre la base del període de còmput dels últims 300 mesos anteriorment esmentats. La base mínima de cotització aquest 2022 és de 960,60 euros al mes, 16,20 euros més que l'any passat, mentre que la màxima s'incrementa 69,30 euros, elevant la quantia màxima a 4.139,40 euros al mes. Aquesta base per la qual s’ha cotitzat i els anys cotitzats influeixen directament en la futura quantitat que rebrà la persona treballadora com a prestació basada en els últims 25 anys, per la qual cosa és interessant veure per quina base es vol cotitzar segons el que convingui.

Per calcular la prestació de jubilació aquest 2022 s’han d’agafar totes les bases dels 300 mesos anteriors a la jubilació ja esmentats i es dividiran per 350.

 

Simula la teva prestació!

Actualment, la Seguretat Social compta amb un sistema de càlcul que simula com quedarà la prestació de jubilació segons les nostres peculiaritats. Per poder accedir a aquest simulador es necessita identificar-se en l’apartat de “La teva Seguretat Social”. Per fer-ho, hi ha 5 opcions diferents: Cl@ve permanent, Cl@ve Pin, Vía SMS, DNIe o certificat electrònic, o EU Login.

Una vegada identificada la teva identitat en l'apartat “Treball” de "La teva Seguretat Social", hi ha una opció de “Simular la teva jubilació", on s’ha d’incorporar tota la informació demanada. A més, aquesta simulació es farà tenint en compte la informació real del sol·licitant que consta en les bases de dades de la seguretat social fins al moment de la realització de la simulació. A partir d’aquestes dades, el programa simula a futur des de la situació actual fins a la data de jubilació. També permet visualitzar diferents situacions, és a dir, com quedaria la jubilació si canvies de règim o de base de cotitzacions, si estàs un temps a l’atur, etc.

Aquesta quantitat, només és una estimació del que s’espera, una simulació de com quedaria la teva situació personal, i per això no és una quantitat definitiva i sempre està subjecta a variables com les condicions, el tipus mínim de cotització o fins i tot el període de còmput per calcular la prestació.

A continuació proporcionem l’enllaç per poder accedir directament a l’apartat "Treball" de "La teva Seguretat Social", on podràs simular la teva prestació a futur.

https://sede-tu.seg-social.gob.es/