Tramitació del procediment d’acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major Destacats

 

Què podem entendre, de moment, per situacions de força major?

El Ministeri de Treball i Economia Social ha emès una nota interna en què defineix que la suspensió o la reducció de la jornada laboral han de ser adoptades com a mesures internes de flexibilitat (per pèrdua de carrega de treball o situació econòmica negativa) o bé per interrupcions o pèrdues d’activitat motivades per la concurrència de fets fora del cercle de l’empresa i que fan impossible la continuïtat en la prestació de serveis, sent aquest el cas promocionat pel Covid-19.

En aquest context, únicament es podrà sol·licitar a l’autoritat laboral que constati la circumstància de força major en els casos de pèrdua d’activitat que:

 • Derivin de mesures governatives o sanitàries de contenció inclosa la declaració d’estat d’alarma pel reial decret 463/2020, de 14 de març, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats i tancament temporal de locals oberts al públic amb l’excepció de poder realitzar el servei a domicili.
 • Les causades per situacions urgents i extraordinàries provocades pel contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu que quedin degudament acreditades.
 • Falta de subministres que impedeixin el desenvolupament ordinari de l’activitat o imposin la suspensió. S’entenen únicament compresos en aquest supòsit els casos en els quals els subministres venen d’una ubicació que ha estat confinada, d’una regió on s’ha procedit a tancar les fronteres o bé si l’empresa subministradora ha tancat per ordre del govern o el ministeri de salut.

Tramitació de l’autorització d’expedients de regulació de l’ocupació per força major

L’existència de força major que habiliti a l’acomiadament col·lectiu, la suspensió de contractes i/o la reducció de jornada dels articles 47.3 i 51.7 de l’Estatut dels Treballadors ha de ser acreditada per l’autoritat laboral competent que, en funció de la ubicació dels centres de treball, podrà ser:

 • La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, que està ubicada al carrer de Sepúlveda, 148-150, en el cas que hi hagi centres de treball situats a diferents províncies de Catalunya.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona, ubicat al carrer de Tarragona, 141-147, de Barcelona, en el cas que la totalitat de centres de treball estiguin ubicats a la província de Barcelona.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona, ubicat a la plaça de Pompeu Fabra, 1, de Girona, en el cas que la totalitat de centres de treball es trobin ubicats a la província de Girona.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, ubicat a l’avinguda del Segre, 5, de Lleida, en el cas que la totalitat de centres de treball es trobin ubicats a la província de Lleida.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona, ubicat al carrer de Joan Baptista Plana, 29-31, de Tarragona, en el cas que la totalitat de centres de treball estiguin ubicats a la província de Tarragona.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l’Ebre, ubicada al carrer Ramon Salas, 33, d’Amposta, en el cas que la totalitat de centres de treball estiguin ubicats a les comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre.
 • La Direcció General de Treball del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, ubicada al carrer Pío de Baroja, 6, de Madrid, en el cas que els centres de treball siguin en dues o més comunitats autònomes, excepte en els casos que el 85% de la plantilla presti els seus serveis en una comunitat autònoma.

En el cas d’haver de sol·licitar la referida acreditació en l’àmbit territorial de Catalunya s’hauria de formalitzar i presentar la sol·licitud que es troba en el següent enllaç.

Per arribar al model de sol·licitud de tramitació telemàtica ens haurem de dirigir a l’apartat del pas número 1 i seleccionar l’opció “Per internet”, que ens redirigirà al següent enllaç.

El primer serà descarregar el formulari de sol·licitud que pot ser amb o sense identificació digital.

Seguidament haurem d’emplenar les següents dades:

 • Dades d’identificació de l’empresa o persona física i, en el cas d’empreses, dades de la representació legal (òrgan d’administració).
 • Dades de contacte.
 • Codi de 4 xifres de classificació catalana (CCAE).
 • Seleccionar la modalitat d’expedient de regulació d’ocupació temporal: suspensió de contractes, reducció de jornada temporal o acomiadament col·lectiu.
 • Identificar el conveni col·lectiu d’aplicació i la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o al Butlletí oficial de l’Estat.
 • Identificar els centres de treball afectats per l’expedient de regulació d’ocupació temporal.
 • Identificar, segons la modalitat d’expedient, les persones treballadores i la modalitat d’afectació en l’apartat corresponent (cessament definitiu, suspensió de contractes o reducció de jornada.
 • Identificar les dades de comunicacions i notificacions.
 • Annexar la documentació requerida (la documentació, amb excepció del full de càlcul, s’haurà d’annexar en format PDF):
  • Dades dels treballadors afectats (cal descarregar-se el full de càlcul que s’ofereix des del mateix formulari):
   • Centres de treball afectats: localitat, codi postal, codi de compte de cotització, segregació per gènere de persones treballadores afectades i plantilla.
   • Categoria professional de les persones treballadores afectades i el total de persones treballadores de l’empresa.
   • Persones treballadores i les seves categories professionals que han estat contractades durant l’últim any, desglossant cada centre de treball per província i comunitat autònoma.
   • Composició de les diferents representacions legals de les persones treballadores: centre de treball, plantilla del centre, nombre de representants i tipus de representació (secció sindical, comitè d’empresa, delegat de personal o sense representació).
   • Informació de la comissió negociadora: nom de la persona, centre de treball, adreça electrònica de notificacions i percentatge de representació.
   • Relació de persones treballadores afectades per l’expedient i per cada centre de treball: nom i cognoms, NIF/NIE, número de afiliació a la Seguretat Social, domicili, data d’ingrés a l’empresa, salari dia/mes, grup professional, categoria professional, si és o no representant legal de les persones treballadores i, si escau per a percentatges diferents respecta cada persona treballadora, percentatge de reducció de la jornada a aplicar.
  • Còpia de l’escrit de comunicació de l’expedient a la representació legal de les persones treballadores, que ha de ser simultània a l’inici de l’expedient.
  • Memòria explicativa de les causes.
  • Medis de prova per acreditar les causes de força major al·legades.
 • Seguidament s’haurà de validar, desar i guardar la sol·licitud.

Recomanacions per adjuntar documentació:

 • Els arxius no poden superar el pes de 5 megabytes.
 • Els arxius han de ser annexats en format PDF.
 • En el cas que calgui escanejar documentació, es recomana escanejar-la baixant la resolució al màxim i escanejar en format de color blanc i negre.

Un cop emplenada la sol·licitud, validada, signada i desada haurem de dirigir-nos al tercer pas de la web per a adjuntar el formulari de sol·licitud i enviar-lo. Un cop enviat la plana web ens redirigirà a l’acusament de rebuda que cal imprimir, físicament o en PDF. Seguidament es rebrà un correu electrònic, a l’adreça declarada per a notificacions, sobre la tramitació de la sol·licitud.

 • En ambdós casos s’obtindrà un codi per a poder fer el seguiment de la sol·licitud.