Ajuts destinats a incentivar la realització, d’activitats de R+D en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus. Destacats

Ajuts destinats a incentivar la realització, d’activitats de R+D en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

RESOLUCIÓ EMC/2011/2019, de 16 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular, específicament en l'àmbit dels residus (ref. BDNS 466989).

 

OBJECTIU

Ajuts destinats a incentivar la realització, d’activitats de R+D en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

 BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i:

- Com a mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut

o bé,

- Que disposin d’una plantilla de com a mínim 5 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud de l’ajut.

DOCUMENTACIÓ

Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que s’esmenta a continuació:

  • Annex específic del formulari de sol·licitud sempre i quan no s’hagi pogut annexar al formulari de sol·licitud genèric.
  • Memòria tècnica del projecte segons el model que està disponible a la pàgina web d’ACCIÓ.

Com annex a la memòria s’haurà d’adjuntar la fitxa del resum executiu del projecte, segons el model que es podrà obtenir a la pàgina web d’ACCIÓ.

CARACTERÍSTIQUES

Es consideraran objecte de subvenció els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en Economia Circular, àmbit en residus. Els projectes d’R+D han d’estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents, i han de tenir com a objectius:

  • Que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins l’economia.
  • Que es generin el mínim de residus possible
  • Caminar cap a l’objectiu de màxima eficiència en l’ús de recursos, reduint el consum de matèries primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.
  • Millora de processos de tractament de residus amb l’objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).

Característiques del projecte

Els projectes de R+D en Economia Circular podran presentar-se per una o més d’una empresa, i en aquest darrer cas cap d’elles podrà assumir més del 70% de la despesa total del projecte.  Els projectes hauran d’estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en l’estratègia d’especialització RIS3CAT, detallades al preàmbul.

Es pot consultar i ampliar aquesta informació a: http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/ . Els projectes hauran de ser tècnicament i financerament viables.

Les activitats objecte d’ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya. Els projectes hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 150.000 euros.

TERMINI

Els terminis de presentació de sol·licituds anirà des de les 00:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del 16 de setembre de 2019.

Més informació: Resolució completa