Convocatòria 2020 de la Línia ICO Empreses i Emprenedors Destacats

Finançament per a autònoms i empreses que realitzin inversions productives al territori nacional i / o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

L’Institut de Crèdit Oficial ha publicat la convocatòria de línies ICO per empreses i emprenedors Emprenedors en la que que podran sol·licitar aquests préstecs els autònoms, les entitats públiques privades (empreses, fundacions, ONG’s, Administració Pública), que realitzin la seva activitat empresarial a Espanya amb independència del seu domicili social o fiscal i de si la major part del seu capital és espanyol o estranger.

El finançament es podrà destinar a projectes d’ INVERSIÓ i/o a les necessitats generals de l’activitat, entre d’altres: les necessitats de liquiditat per afrontar les despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, o compra de mercaderia, etc. També es poden subvencionar les necessitats tecnològiques, els actius fixos productius nous o de segona mà, els vehicles turisme i industrials, l’adequació i reforma d’instal·lacions i l’adquisició d’empreses. L'import màxim del préstec és de 12,5 milions de €, en una o diverses operacions per client i any.

També podran sol·licitar finançament a través d’aquesta Línia els particulars, les comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris per a rehabilitar habitatges i edificis o reforma dels seus elements comuns.

Accions subvencionables

Conceptes finançables

  • El finançament podrà destinar-se a desenvolupar els projectes d’inversió i/o les necessitats generals de l’activitat, entre altres, necessitats de liquiditat com ara despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc.
  • Necessitats tecnològiques.
  • Adquisició d’actius fixos nous o de segona mà.
  • Vehicles turismes i industrials.
  • Adequació i reforma d’instal·lacions.
  • Adquisició d’empreses.
  • Rehabilitació o reforma d’edificis, elements comuns i habitatges (IVA o impostos anàlegs inclosos) en el cas de comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i particulars.

Característiques
El finançament podrà formalitzar sota la modalitat de préstec, leasing, renting o línia de crèdit.

Quantia
L’import màxim per client i any és de 12,5 milions d’euros, en una o diverses operacions.

Lloc de presentació
En qualsevol de les entitats de crèdit que col·laboren amb l’ICO en aquest producte.

Termini de presentació
El client podrà formalitzar operacions amb l’entitat de crèdit durant tot l’any 2020.

Normativa
Convocatòria

Observacions
Si necessiteu ampliar aquesta informació podeu trucar al telèfon gratuït d’atenció al client, 900 121 121