El 83% de les empreses i professionals autònoms del Berguedà estan totalment actives i obertes al públic

El 78% de les empreses no s’ha plantejat tancar el negoci definitivament, però el 32% manifesta estar patint per la manca de liquiditat

El segon trimestre de l’any és el període en el qual s’ha vist més afectada l’activitat econòmica de les empreses i professionals autònoms del Berguedà i de tot el país. Des de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, l'Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i les associacions de comerciants del Berguedà som conscients dels esforços que estan fent les empreses de la comarca per poder complir amb tota la seguretat necessària i intentar desenvolupar l'activitat amb la màxima normalitat.

En línia de conèixer quina és la situació i afectació, les dificultats amb les quals es troben les empreses i detectar les seves principals necessitats, des d’aquestes entitats hem realitzat una enquesta en línia i via telefònica entre les empreses de la comarca sobre la base d’un qüestionari comú per poder determinar quines mesures i accions poden ajudar a millorar la seva situació i la dels treballadors i treballadores de la nostra comarca.

L’enquesta s’ha realitzat entre el 6 i el 16 de juliol i s’han recollit un total de 187 respostes que permeten una segmentació sectorial per empreses. De les respostes obtingudes, un 1% són d’empreses agrícoles, un 16% del sector industrial i de la construcció i un 83% del sector serveis en el que s’inclouen serveis d’allotjament i restauració, comerç a l’engròs i comerç al detall, serveis de menjar i begudes, activitats financeres i d’assegurances, entre altres subsectors.

De l’enquesta es desprèn que un 83% de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms del Berguedà estan totalment actives i obertes al públic, un 15% estan parcialment actives, amb atenció al públic amb cita prèvia o amb horari reduït, i un 2% afirma que en el moment de realitzar l’enquesta segueixen tancats.

En relació amb les principals necessitats que estan afectant l’activitat de l’empresa, destaquem que un 32% de les empreses enquestades està experimentant una falta de liquiditat per afrontar els pagaments, el 86% de les quals són del sector dels serveis, en concret d’empreses de restauració, comerç al detall i turisme.

D’altra banda, tot i la difícil situació actual, un 25% de les empreses segueix manifestant la manca de personal qualificat per cobrir vacants. En destaquen les empreses tèxtils, industrials, enginyeries, empreses d’instal·lacions i reparacions i també comerços.

Un altre punt a destacar és que el 22% de les empreses enquestades manifesta una falta d’informació sobre la situació actual, consideren que la informació que s’ha facilitat des de les administracions no ha estat clara ni precisa, sovint contradictòria, i tampoc ha estat suficient.

D’altra banda, pel que fa a algunes de les necessitats detectades, és important mencionar que un 15% de les empreses apunta necessitar eines per fer venda online, un 64% de les quals són petits comerços amb menys de 5 treballadors que han vist en la venda per Internet una nova oportunitat de negoci però que no tenen habilitada cap plataforma, pàgina web o sistema per poder-ho dur a terme. Tanmateix, 18% considera que no té cap necessitat.

 

Un 74% de les pimes i autònoms ha patit una davallada en la seva activitat

Pel que fa a l’activitat, un 74% de les pimes i autònoms del Berguedà ha patit una davallada en la seva activitat amb relació al 2n trimestre de 2019. D’aquestes, un 21% l’ha vist reduïda entre un 5% i un 25%, un 25% l’ha disminuït entre un 25% i un 50% i un 28% ha vist disminuïda en un 50% o més. D’aquest últim grup, un 73% són empreses de restauració, turisme i comerç que es van veure obligades a tancar per les prohibicions del Reial Decret 463/2020.

No obstant això, un 12% d’empreses i autònoms manifesta que no ha notat canvis significatius en el volum de la seva activitat en relació amb el mateix període de l’any anterior. Finalment, hi ha un nombre reduït d’empreses, un 14% del total, que situa el seu nivell d’activitat per sobre del que tenia fa un any. A nivell sectorial, es pot remarcar que en aquest grup hi trobem indústries i empreses que ofereixen serveis essencials com empreses d’instal·lacions i reparacions, botigues d’alimentació i serveis professionals com consultories empresarials o de comunicació. 

La crisi ha tingut una afectació rellevant a nivell quantitatiu sobre els treballadors de les pimes i els autònoms. Així, pel que fa al nombre de treballadors actuals en comparació al mes de febrer de 2020, cal esmentar que, tot i la crisi econòmica per la qual han hagut de passar les empreses durant aquest segon trimestre de l’any, el 65% de les empreses de la comarca ha mantingut el mateix nombre de treballadors. D’altra banda, un 25% ha hagut de disminuir la seva plantilla, un 45% de les quals són dels sectors del comerç i la restauració. Finalment, un 10% de les empreses ha augmentat el nombre de treballadors de la seva plantilla amb relació al mes de febrer del 2020.

 

Un 78% segueix lluitant pel seu negoci

Atesa la situació econòmica actual i la prevista, cal destacar que un 22% de pimes i autònoms de la comarca s'ha plantejat tancar definitivament l'empresa, mentre que un 78% no. A nivell sectorial, un 52% de les empreses que s’ho han plantejat provenen del sector del comerç i un 19% d’hostaleria i restauració.

 

Petició d'ajuts directes i claredat en mesures i protocols

Finalment, pel que fa a les mesures i reclamacions del teixit empresarial, la majoria de les empreses manifesta que la informació rebuda per part de les administracions ha estat insuficient i sovint contradictòria. Les empreses i professionals autònoms del Berguedà denuncien que s’han sentit abandonades per part de les administracions locals, autonòmiques i estatals, ja que consideren que no s’ha pensat en la situació ni en les necessitats de les empreses perquè les han obligat a tancar, en la majoria de casos durant dos o tres mesos i, tot i això, durant aquest temps han hagut de seguir pagant impostos i factures. Tenint en compte que un 74% de les empreses del Berguedà ha vist reduïda la seva activitat respecte l’any passat, una condonació d’impostos els hagués ajudat a millorar notablement la seva situació.

D’altra banda, els professionals autònoms i empreses enquestades es mostren descontentes amb els ajuts econòmics oferts pels governs català i espanyol, ja que els consideren insuficients i la majoria no són subvencions d’ajuda directa.

A la comarca del Berguedà, un 89% de les empreses són autònoms, micro i petites empreses de menys de 50 treballadors i un 40% tenen menys de 5 treballadors. En definitiva, l’estructura empresarial de la comarca es basa en aquestes petites empreses i són les que s’estan veient més afectades.

Així, bona part de les necessitats traslladades per les empreses i les peticions que fan a l'administració i als governs són: ajudes directes per a les empreses, ajuts per poder promocionar els negocis; normatives clares i concretes, facilitar una informació clara i pràctica; ser un punt de suport des del punt de vista normatiu i el cost de la seguretat social i dels impostos, entre altres.

 

La notícia a altres mitjans: